Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.02.2014.

Siniša Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 3. 8. 1970.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Skoplje
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 1994.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Стојановић, С. (2013). Педагошки аспекти ефикасности читања ученика четвртог разреда основне школе. Приказ у монографији : Теме из педагогије, Ур. Саит Качапор и Урош Шуваковић, Филозофкси факултет Униоверзитета у Приштини са привременим седиштем и Косовској Митровици. ISBN 978-86-80273-99-0. Штампано у оквиру научно-истраживачког пројекта ИИИ 47023 „ Косово и методхија између националног идентитета и евроинтеграција“.

   

  Стојановић, С. (2013). Депедагогизација праксе институционалног васпитања. Есеј у монографији: Теме из педагогије, Ур. Саит Качапор и Урош Шуваковић, Филозофкси факултет Униоверзитета у Приштини са привременим седиштем и Косовској Митровици. ISBN 978-86-80273-99-0. Штампано у оквиру научно-истраживачког пројекта ИИИ 47023 „ Косово и методхија између националног идентитета и евроинтеграција“.

  Стојановић, С. (2013). Могуће перспективе обавезног образовања у Србији. Есеј у монографији: Теме из педагогије, Ур. Саит Качапор и Урош Шуваковић, Филозофкси факултет Униоверзитета у Приштини са привременим седиштем и Косовској Митровици. ISBN 978-86-80273-99-0. Штампано у оквиру научно-истраживачког пројекта ИИИ 47023 „ Косово и методхија између националног идентитета и евроинтеграција“.

 • Knjige i udžbenici:

  Круљ,С. Р. Стојановић, С. Круљ-Драшковић, Ј. (2007): Увод у методологију педагошких истраживања са статистиком,Учитељски факултет у Врању, Центар за научно-истраживачки рад, Врање.

  Круљ, С. Р. Стојановић, С. Круљ-Драшковић, J. (2010). Основи педагогије са примењеном дидактиком. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.

  Николић, Р., Стојановић, С. (2015). Породична педагогија. Ужице: Учитељски факултет у Ужицу. ISBN 978-86-6191-033-3. (Публикација објављена у оквиру Темпус пројекта «Хармнизација и модернизација курикулума за образовање учитеља» НАМОС 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMOPUS-JPCR, КОЈИ ФИНАНСИРА Европска комисија.

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

  Стојановић, С. и Здравковић, Д. (2012).The Self-assessment of personal competences of physical education teachers, Fakta Universitatis, series Physical Education and Sport, ISSN 1451 740X, Vol 10, No 2, 20

  Стојановић, С. (2013). Васпитни ефекти демократизације наставног процеса. Педагогија, бр. 1 Београд:Педагошко друштво Србије. 

  Stojanović, S., & Zdravković, D. (2017). Educational standards – evaluation of importance of physical exercise for stidents. Facta Universutatis, Series Physical Education and Sports, 15 (2),  ISSN145174X.

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Стојановић, С. (2011). Питање демократизације и индивидуализације наставног процеса у теорији  и пракси античког васпитања, Годишњак Учитељског факултета у Врању. 2011, стр. 75-85

  Стојановић, С. (2012). Васпитни ефекти демократизације и индивидуализације наставе, Зборник радова, књ. 14., год 15, Учитељски факултет Ужице, 2012, стр. 33-42. (М52)

   

  Стојановић, С. (2012). Дидактичко-методичке специфичности партиципације ученика у настави. Методичка пракса. 2012, бр. 4, стр. 501-512. Врање – Београд. Учитељски факултет у Врању и „Школска књига“.

  Стојановић, С. (2012). Процена значаја појединих области рада наставника. Годишњак Учитељског факултета у Врању.

  стр. 113-124.

   

  Стојановић, С. (2013). Књижевна уметност у функцији стицања репертоара друштвених улога предшколске деце,  Годишњак Учитељског факултета у Врању, 2012, књ. 4, стр. 447-445.

  Стојановић, С. (2013). Утицај респонсибилне и интерактивне наставе на развој самооцене способности за школу ученика. Годишњак Учитељског факултета у Врању, 2012, књ. 4, стр. 147-157

  Stojanović, S., Ristić, M., Đorđević, S. I Dimitrijević, S. (2017). Leisure time activities and intersts of elementary school shildren. Fakcta Universitatis, series:Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 1, (1). ISSN 2560-4619.DOI.org/10.221/FUTLETE170424001S

   

  Đorđević, S., Stanojević, D., Stojanović, S. I Đorđević, L. (2016). Articulation of children in preschool preparatory program. Fakcta Universitatis, series:Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 1, (1). ISSN 2560-4619. DOI DOI.org/10.22190/FUTLET170424003D.

  Zdravković, D.,m Stojanović, S. I Savić, Z. (2016). A young sportsman about life opportunities and sports in rural areas of south Serbia – qualitative approach municipality of Trgovište). Годишњак Педагошког факултета у Врању, 77-93.УДК 316.728 (497.11-12Трговиште):796.ISSN 2466-3905.COBISS.SR-ID221686284.

  Dimitrijević, S. I Stojanović, S. (2017). Poverty as a social global phenomenon (Sociological aspect). Bitola: TEACHER – International Journal of Education, 14 (2), 60-70. ISSN 1857-8888. DOI 10.20544

  Stojanović, S. I Dimitrijević, S. (2017). Frequency of violet behavior in primarz school. Bitola: TEACHER – International Journal of Education, 14 (2), 60-70. ISSN 1857-8888. DOI 10.20544

  Zdravković, D.m Stojanović, S. I Miletić, M. (2016). Ethics in sports viwed through attitudes of students about need of faith in modern society. Belgrade: Serbian Journal of Sports Sciences. 10 (1):24-32. ISSN 1820-6301.

   Stojanović, S. & Makaševska, V. (2016). Teaching the educational impact of using multimedia in teaching mathematics – action research. Zreanjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“,  Journal for informationb tehnology, education development and teaching methods of tehnical and natural sciences, 6(2). 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ђорђевић, С. и Стојановић, С. (2010). Ставови учитеља и стручних сарадника Србије и Норевешке према инклузивном образовању, (коаутор са Србољубом Ђорђевићем), XI научни скуп Култура и образовање – Детерминанте друштвеног прогреса, Бањалучки новембарски сусрети, Филозофски Факултет у Бања Луци, 03-04 децембар, 2010.

  2. Јањић, М. Стојановић, С. (2010): Књижевно-уметнички текстови за децу у функцији богаћења ученичког речника, Међународна научна конференција Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, Учитељски факултет у Врању, мај, 2009.

  Стојановић, С. (2011). Програмске основе васпитања у духу националног идентитета и проевропских вредности, Књига резимеа са Међународног научног скупа Школа као чинилац развоја националног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање традиција и савременост, Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, април, 16. 2011.

   

  Златковић, Б., Стојановић, С., Станојевић, Д. (2009). Процена ефикасности наставника у образовању будућих учитеља, Међународни научни скуп Унапређивање образовања учитеља и наставника – од селекције до праксе. Учитељски факултет Јагодина. 19-20.05.2009., Педагошки факултет у Јагодини.

  Стојановић, С. (2009): Тандемска интеракција ученика у реализацији диференцираних задатака наставе, Рад саопштен у оквиру Првог конгреса педагога Републике Српске – Развој педагошке науке и реформске промјене у образовању и васпитању, Јахорина, 25-27. јуни 2009.

  Николић, Р. и Стојановић, С. (2010): Национално васпитање у процесу глобализације посматрано кроз европску димензију образовања, Међународни научни скуп Могућност националног васпитања у време глобализације. Врање: Учитељски факултет у Врању, одржан 08. 04. 2010.

  Нела Малиновић-Јовановић, Стојановић, С. (2013). Ефикасност остваривања програмских задатака наставе математике и операционализације знања ученика. ISBN 978-86-6191-015-9., Зборник са међународног скупа: Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса, Учитељски факултет Ужице.

   

  Стојановић, С. (2014). Перспективе студијских програма учитељских факултетау систему образовања наставника у Србији. У. (С. Денић), Тематкси зборник са међународног  научног скупа Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељскимн (педагошким) факултетима. Врање: Учитељски факултет у Врању.

  Стојановић, С. и Нела Малиновић-Јовановић. (2014). Компетенције наставника за примену образовних стандарда. Зборник са међународног скупа: Настава и учење – савремени приступи и перспективе. Учитељски факултет Ужице. ISBN 978-86-6191-023-4

  Нела Малиновић-Јовановић, Стојановић, С. (2015). Операционализација програмских задатака и исхода почетне наставе математике. Зборник са међународног скупа: Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада. Учитељски факултет Ужице. ISBN 978-86-6191-035-7. УДК 371.3::51-028.31.

  Стојановић, С. и Малиновић-Јовановић, М. (2016). Процена стандарда квалитета уџбеника из математике за први циклус основног образовања. У Зборнику са међународног научног скупа: Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења. Уреднк: Ана Пешикан. Ужице: Учитељски факултет у Ужицу. (353–364).

  Станојевић, Д. и Стојановић, С. (2016). Национално васпитање у светлу евроинтеграцијских друштвених кретања. Зборниук са научног скупа: Наука и евроинтеграције, том1, Филозофски факултет Пале, Универзитет у источном Сарајеву, одржан 22-24.маја 2015.

  Стојановић, С. и Драгана С. (2017). Иницијално образовање учитеља – од глобалних концепција до реализације. Рад саопштен на Међународној научној конференцији: Глобализација vs глокалиѕација од 3. до 4. јуна у Косовкој Митровици, Орг: Српско социолошко друштво Београд, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Институт за упоредно право Београд, Институт за политичке студије Београд,  Ур: Доц. др Оливера Марковић-Савић.

   

  Srboljub Đorđević, Siniša Stojanović & Lucija Đorđević (2016). Early intervention in theory and practice. // IV International Scientific Conference Special Education and Rehabilitation – Early Intervention. Thematic Collection of Internacional Importanse. Ur. Snežana Nikolić. Belgrade: Universizy of Belgrade: Faculty of Special Education and Rehabilitation, 11-24. (M 14), ISBN 978-86-6203-08/6-3,COBISS SD-ID226046220.

   

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Стојановић, С. (2012). Књижевна уметност у функцији стицања репертоара друштвених улога предшколске деце, Научни скуп Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељски факултет у Врању, 18. 11. 2011.

   

Poslednji put izmenjeno subota, 22 maj 2021 19:50