Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.02.2021.

Ivana Tasić-Mitić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.02.1982.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Učiteljski fakultet u Vranju
 • Odsek / Grupa / Smer: Profesor razredne nastave, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
 • Godina diplomiranja: 2007., 2018. (doktorat)
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Тасић Митић, И. (2013). Читање и препричавање у функцији правилног развоја говора деце предшколског узраста, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Учитељски факултет, Врање, стр. 505-512. ISSN 1820-3396, УДК 373.2 

  2. Тасић Митић, И. (2014). Обрада прозних књижевних текстова применом индивидуализоване наставе, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Учитељски факултет, Врање, стр. 489-499. ISSN 1820-3396, УДК 371.3 

  3. Тасић Митић, И. (2012). Наставна интерпретација народне приповетке Свијету се не може угодити применом групног облика рада, Школски час српског језика и књижевности, бр. 5, Београд, стр. 82-88. ISSN 1450-6521, УДК 371.3 

  4. Тасић Митић, И. (2013). Модел обраде приче Себични Џин Оскара Вајлда применом индивидуализоване наставе, Школски час српског језика и књижевности, бр. 1, стр. 57-63. ISSN 1450-6521, УДК 371.3 

  5. Тасић Митић, И. (2009). Примена проблемске наставе у обради књижевно-уметничких текстова у млађим разредима основне школе, Методичка пракса, бр. 2-3, Београд, стр. 171-184. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.3 

  6. Тасић Митић, И. (2010). Мотивисање ученика за читање, слушање и доживљавање књижевних дела, Методичка пракса, бр. 1, Београд, стр. 75-80. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.315 

  7. Тасић Митић, И. (2011). Хеуристичка настава у функцији подстицања самосталности и свесне активности ученика, Методичка пракса, бр. 3, Београд, стр. 381-386. YU ISSN 0254/9801, УДК 371.315 

  8. Тасић Митић, И. (2012). Могућности примене индивидуализоване наставе у настави српског језика и књижевности од 1. до 4. разреда основне школе, Методичка пракса, бр. 1, Београд, стр. 97-106. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.3 

  9. Тасић Митић, И. (2012). Компаративни приступ методици матерњег  језика и књижевности, Методичка пракса, бр. 2, Београд, стр. 295-297. YU ISSN 0354/9801, УДК 37 

  10. Тасић Митић, И. (2012). Ученик као читалац, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Учитељски факултет, Врање, стр. 451-456. ISSN 1820-3396, УДК 371.3: 159.947.5 

  11. Тасић Митић, И. (2012). Интегративна настава на часу српског језика и књижевности, Методичка пракса, бр. 4, стр. 571-578. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.3 

  12. Тасић Митић, И. (2014). Основна школа ''Борисав Станковић'' у Кленику проф. Боривоја Поповића и др Стане Смиљковић, Методичка пракса, бр.2 , стр. 222-224. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.3 

  13. Tasić Mitić, I. (2018). Individualized teaching throught group work, Teacher – International journal of education, University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Education Bitola, Vol. 16, pp. 48-53. DOI: 10.20544/teacher.14.07, ISSN 1857 – 8888 (Online) 

  14. Spasić Stošić, A., Tasić Mitić, I. (2018). Application ofintegrative teaching in primary school teaching practice, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, Vol. 2, No1, p.p. 113-123. UDC 37.026.9  ISSN 2560 – 4600 (Print), ISSN 2560 – 4619 (Online), COBISS.SR-ID 241074956 

  15. Тасић Митић, И. (2018): Настава на више нивоа сложености као облик индивидуализације наставног рада, Годишњак Педагошког факултета у Врању, Врање: Педагошки факултет, стр. 223-231. ISSN 2466-3396 COBISS.SR-ID 221686284

  16.Tasić Mitić, I., Stojadinović, A., Malićević, A. (2020): A Modern Aproach to Teaching Fables in the Younger Grades of Primary School. International Journal of Education Teacher, ‘’St. Kliment Ohridski’’ University, Faculty of Education, Bitola, 2020, pp. 83-88. ISSN: 1857-8888 DOI: 10.20544/teacher.20.12

  17.Тасић Митић, И. (2020): Савремени методички приступ обради бајке у млађим разредима основне школе. Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига 11, 2/2020, стр. 43-51. УДК 821.09-344:159.922.7 37.016:82.09-93 ISSN 2466-3905 COBISS.RS-ID 221686284

  18. Malićević, A.,Tasić Mitić, I, Stojadinović, A. (2020): The Student as an Active Recipient of Literary Art, Facta Univerzitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 4, No 2, 2020, pp. 139-146. UDC 373.3.046.12:821.09 ISSN 2560-4600 (Print), ISSN 2560-4619 (Online), COBISS.RS-ID 241074956 

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.Тасић Митић, И. (2012). Примена индивидуализоване наставе на часу матерњег језика и књижевности у млађим разредима основне школе, Међународна научна конференција „Aktualni pitanija, problemi ta perspektivi rozvitku gumanitaristiki u sučasnomu informacionomu prostori: nacionalnii ta internacionalnii aspekti“, Тематски зборник, Украјина, стр. 168-174. УДК 3(045), ББК 60Я43, Ф 56, 

  2.Tasić Mitić, I., Spasić Stošić, A., Zdravković, A. (2020): Possibilities and Extensiveness of Teacher Education for the Purpose of Implementing the Integrated Aproach to Teaching. In: The Strategic Directions of  the Development and Improvement of Higher Education Quality: Challenges and Dilemmas, ur. E. Kopas Vukašinović and A. Stojadinović, Pedagoški fakultet, Vranje, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, 2020, str. 164-174. ISBN 978-86-6301-039-0(FEV) COBISS.RS-ID 24476169 UDK 371.31

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.Тасић Митић, И. (2009): Групни облик рада у обради књижевно-уметничких текстова у млађим разредима основне школе, Међународна научна конференција „Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, Тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 388-395. УДК 371.3.4, ISBN 978-86-82695-78-3 

  2. Тасић Митић, И. (2009): Бајка о лабуду Десанке Максимовић у функцији развијања позитивних особина личности, Међународни научни скуп „ Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи“, Тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 396-400.  УДК 37.06, ISBN 978-86-82695-81-3 

  3. Тасић Митић, И. (2013): Улога бајке као књижевне врсте у формирању психо-социјалних модела понашања ученика, Међународни научни скуп ''Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста'', Тематски зборник, Учитзељски факултет у Врању, Врање, стр. 426-433. ISBN 978-86-6301-005-5, COBISS.SR-ID 199702540 

  4. Спасић Стошић, А., Тасић Митић, И. (2014): Методичко оспособљавање студената за извођење интегративне наставе, Међународни научни скуп ''Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (Педагошким) факултетима, Тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 356-364. ISBN 978-86-6301-011-6, COBISS.SR-ID 207648268 

  5. Тасић Митић, И., Спасић Стошић, А. (2014): Савремени методички приступ у изграђивању компетенција будућих учитеља, Научни скуп ''Могућности модификовања методике васпитно-образовног рада и методике разредне наставе'', Тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 134-145. ISBN 978-86-6301-018-5, COBISS.SR-ID 212581132 

  6.Тасић Митић, И, Спасић Стошић, А. (2020): Јеротићево схватање о васпитању у светлу холистичког приступа развоју личности. У: Владета Јеротић- књижевник, научник и религиозни мислилац, ур. А. Стојадиновић, Педагошки факултет, Врање, 2020, стр. 298-304. ISBN 978-86-6301-038-3 COBISS.SR-ID 17828105

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 22 februar 2021 21:49