Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.02.2021.

Ivana Tasić-Mitić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.02.1982.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Učiteljski fakultet u Vranju
 • Odsek / Grupa / Smer: Profesor razredne nastave, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
 • Godina diplomiranja: 2007., 2018. (doktorat)
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Тасић Митић, И. (2023). Савремени методички приступ прозним књижевним текстовима за децу, научна монографија, 149 стр., Врање: Педагошки факултет. ISBN 978-86-6301-052-9 COBISS.SR-ID 126504969  [М42]

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Тасић Митић, И. (2013). Читање и препричавање у функцији правилног развоја говора деце предшколског узраста, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Учитељски факултет, Врање, стр. 505-512. ISSN 1820-3396, УДК 373.2 

  2. Тасић Митић, И. (2014). Обрада прозних књижевних текстова применом индивидуализоване наставе, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Учитељски факултет, Врање, стр. 489-499. ISSN 1820-3396, УДК 371.3 

  3. Тасић Митић, И. (2012). Наставна интерпретација народне приповетке Свијету се не може угодити применом групног облика рада, Школски час српског језика и књижевности, бр. 5, Београд, стр. 82-88. ISSN 1450-6521, УДК 371.3 

  4. Тасић Митић, И. (2013). Модел обраде приче Себични Џин Оскара Вајлда применом индивидуализоване наставе, Школски час српског језика и књижевности, бр. 1, стр. 57-63. ISSN 1450-6521, УДК 371.3 

  5. Тасић Митић, И. (2009). Примена проблемске наставе у обради књижевно-уметничких текстова у млађим разредима основне школе, Методичка пракса, бр. 2-3, Београд, стр. 171-184. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.3 

  6. Тасић Митић, И. (2010). Мотивисање ученика за читање, слушање и доживљавање књижевних дела, Методичка пракса, бр. 1, Београд, стр. 75-80. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.315 

  7. Тасић Митић, И. (2011). Хеуристичка настава у функцији подстицања самосталности и свесне активности ученика, Методичка пракса, бр. 3, Београд, стр. 381-386. YU ISSN 0254/9801, УДК 371.315 

  8. Тасић Митић, И. (2012). Могућности примене индивидуализоване наставе у настави српског језика и књижевности од 1. до 4. разреда основне школе, Методичка пракса, бр. 1, Београд, стр. 97-106. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.3 

  9. Тасић Митић, И. (2012). Компаративни приступ методици матерњег  језика и књижевности, Методичка пракса, бр. 2, Београд, стр. 295-297. YU ISSN 0354/9801, УДК 37 

  10. Тасић Митић, И. (2012). Ученик као читалац, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Учитељски факултет, Врање, стр. 451-456. ISSN 1820-3396, УДК 371.3: 159.947.5 

  11. Тасић Митић, И. (2012). Интегративна настава на часу српског језика и књижевности, Методичка пракса, бр. 4, стр. 571-578. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.3 

  12. Тасић Митић, И. (2014). Основна школа ''Борисав Станковић'' у Кленику проф. Боривоја Поповића и др Стане Смиљковић, Методичка пракса, бр.2 , стр. 222-224. YU ISSN 0354/9801, УДК 371.3 

  13. Tasić Mitić, I. (2018). Individualized teaching throught group work, Teacher – International journal of education, University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Education Bitola, Vol. 16, pp. 48-53. DOI: 10.20544/teacher.14.07, ISSN 1857 – 8888 (Online) 

  14. Spasić Stošić, A., Tasić Mitić, I. (2018). Application of integrative teaching in primary school teaching practice, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, Vol. 2, No1, p.p. 113-123. UDC 37.026.9  ISSN 2560 – 4600 (Print), ISSN 2560 – 4619 (Online), COBISS.SR-ID 241074956 

  15. Тасић Митић, И. (2018): Настава на више нивоа сложености као облик индивидуализације наставног рада, Годишњак Педагошког факултета у Врању, Врање: Педагошки факултет, стр. 223-231. ISSN 2466-3396 COBISS.SR-ID 221686284 (M52)

  16.Tasić Mitić, I., Stojadinović, A., Malićević, A. (2020): A Modern Aproach to Teaching Fables in the Younger Grades of Primary School. International Journal of Education Teacher, ‘’St. Kliment Ohridski’’ University, Faculty of Education, Bitola, 2020, pp. 83-88. ISSN: 1857-8888 DOI: 10.20544/teacher.20.12

  17.Тасић Митић, И. (2020): Савремени методички приступ обради бајке у млађим разредима основне школе. Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига 11, 2/2020, стр. 43-51. УДК 821.09-344:159.922.7 37.016:82.09-93 ISSN 2466-3905 COBISS.RS-ID 221686284 (M52)

  18. Malićević, A.,Tasić Mitić, I, Stojadinović, A. (2020): The Student as an Active Recipient of Literary Art, Facta Univerzitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 4, No 2, 2020, pp. 139-146. UDC 373.3.046.12:821.09 ISSN 2560-4600 (Print), ISSN 2560-4619 (Online), COBISS.RS-ID 241074956 (М54)

  19. Taсић Митић, И., Стојадиновић, А.  (2021). Проблеми рецепције бајке у разредној настави, оригинални научни рад,  УДК 371.3::82-343:398, DOI 10.46793/Uzdanica18.1.339T,  УЗДАНИЦА 2021, XVIII/1; стр. 339–349. (М51)

  20. Стојадиновић, А., Тасић Митић, И., Спасић Стошић, А. (2022). Ефикасност интегративне наставе физичког васпитања и музичке културе у првом циклусу основног образовања и васпитања. Оригинални научни рад, Иновације у настави, XXXV, 2022/3, стр. 63-74, UDK 37.011.33::796.13:793.31, 371.315-057.874, ISSN 0352-2334, COBIS.SR-ID 4289026, https://doi.org/10.5937/inovacije2203063S (М23)

  21. Tasić Mitić, I., Stojadinović, A., Spasić Stošić, A. (2022). The Effect of the Application of Individualized Instruction in Teaching Prose Texts. Review Article, Teme, journal for social science, Vol. XLVI, No 4, pp. 869-885. UDC 371.3::811.163.41, 371.311.1, ISSN 0353-7319 (Print) ISSN 1820-7804 (Online) COBISS.SR-ID 559631, https://doi.org/10.22190/TEME210416046T (М23)

  22. Tasić Mitić, I., Malićević, A., Milovanović, B. (2022). Recepcija Malog Princa Antoana de Sent Egziperija putem individualizacije. DHS-Društveno-humanističke studije 2 (19), str. 657-670. DOI 10.51558/2490-3647.2022.7.2.657 (М23)

  23. Тасић Митић, И. (2022). Естетско и духовно узрастање деце уз књижевни текст. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Vol. 52 Br. 1 (2022). стр. 430-433,удк: 821.09-93(049.32)371.3::821-82(049.32)821.111.09-93(497.11)(049.32) doi: 10.5937/zrffp52-34947 (M51)

   

   
   

     

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.Тасић Митић, И. (2012). Примена индивидуализоване наставе на часу матерњег језика и књижевности у млађим разредима основне школе, Међународна научна конференција „Aktualni pitanija, problemi ta perspektivi rozvitku gumanitaristiki u sučasnomu informacionomu prostori: nacionalnii ta internacionalnii aspekti“, Тематски зборник, Украјина, стр. 168-174. УДК 3(045), ББК 60Я43, Ф 56, 

  2.Tasić Mitić, I., Spasić Stošić, A., Zdravković, A. (2020): Possibilities and Extensiveness of Teacher Education for the Purpose of Implementing the Integrated Aproach to Teaching. In: The Strategic Directions of  the Development and Improvement of Higher Education Quality: Challenges and Dilemmas, ur. E. Kopas Vukašinović and A. Stojadinović, Pedagoški fakultet, Vranje, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, 2020, str. 164-174. ISBN 978-86-6301-039-0(FEV) COBISS.RS-ID 24476169 UDK 371.31 М33

  3. Стојадиновић, А., Тасић Митић, И., Спасић Стошић, А. (2021). Могућности интегрисања физичког васпитања и музичке културе у првом циклусу основног образовања и васпитања. Иновативни дидактички системи у васпитно-образовном раду, међународни научни скуп, Београд 21. мај 2021. године, Зборник резимеа, стр. 52-53. Универзитет у Београду Учитељски факултет. ISBN 978-86-7849-298-3 М34

  4. Стојадиновић, А., Спасић Стошић, А., Тасић Митић, И. (2022). Тематско планирање садржаја о традицији у разредној настави. Традиционално и савремено у уметности и образовању, трећи међународни научни скуп Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Зборник апстраката, стр. 70-71. Косовска Митровица 22-23. децембар 2022. године. ISBN 978-86-83113-63-7, COBISS.SR-ID 84689929 М34

  5. Novković Cvetković, B., Spasić Stošić, A., Tasić Mitić, I. (2022). Leadership in Education in Digital Era. Management in Education – Contemporary Approaches and Perspectives, International Scientific Conference, November 25, 2022. Book of abstracts, pp. 48. University of Niš Pedagogical Faculty in Vranje. ISBN 978-86-6301-048-2, COBISS.SR-ID 80630281 М34

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.Тасић Митић, И. (2009): Групни облик рада у обради књижевно-уметничких текстова у млађим разредима основне школе, Међународна научна конференција „Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, Тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 388-395. УДК 371.3.4, ISBN 978-86-82695-78-3 

  2. Тасић Митић, И. (2009): Бајка о лабуду Десанке Максимовић у функцији развијања позитивних особина личности, Међународни научни скуп „ Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи“, Тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 396-400.  УДК 37.06, ISBN 978-86-82695-81-3 

  3. Тасић Митић, И. (2013): Улога бајке као књижевне врсте у формирању психо-социјалних модела понашања ученика, Међународни научни скуп ''Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста'', Тематски зборник, Учитзељски факултет у Врању, Врање, стр. 426-433. ISBN 978-86-6301-005-5, COBISS.SR-ID 199702540 

  4. Спасић Стошић, А., Тасић Митић, И. (2014): Методичко оспособљавање студената за извођење интегративне наставе, Међународни научни скуп ''Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (Педагошким) факултетима, Тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 356-364. ISBN 978-86-6301-011-6, COBISS.SR-ID 207648268 

  5. Тасић Митић, И., Спасић Стошић, А. (2014): Савремени методички приступ у изграђивању компетенција будућих учитеља, Научни скуп ''Могућности модификовања методике васпитно-образовног рада и методике разредне наставе'', Тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 134-145. ISBN 978-86-6301-018-5, COBISS.SR-ID 212581132 

  6.Тасић Митић, И, Спасић Стошић, А. (2020): Јеротићево схватање о васпитању у светлу холистичког приступа развоју личности. У: Владета Јеротић- књижевник, научник и религиозни мислилац, ур. А. Стојадиновић, Педагошки факултет, Врање, 2020, стр. 298-304. ISBN 978-86-6301-038-3 COBISS.SR-ID 17828105 М45

  6. Mladenović, M., Stojadinović, A., Tasić Mitić, I., Spasić Stošić, A. (2021). Digital Collection of Folk Music for Preschoolers. Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика, XVIII конференција, национални научни скуп са међународним учешћем, 14. септембар 2021. Зборник резимеа, стр. 1. Математички факултет Београд. ISBN-978-86-7589-150-5 

  7. Спасић Стошић, А., Тасић Митић, И-, Миловановић, Б. (2021). Примена информационо-комуникационих технологија у функцији унапређивања наставе о природи и друштву и српског језика. Имплементација нових технологија у образовни систем, научни скуп са међународним учешћем, 26. новембар 2021. године, Педагошки факултет у Врању Универзитет у Нишу. 

   

Poslednji put izmenjeno petak, 20 oktobar 2023 01:36