Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.12.2013.

Aleksandra Anđelković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.04.1976
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Pristina, Beograd, N. Sad
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 1999.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Анђелковић, А. (2017). Професионални развој у образовању-педагошки концепт наставника и изазови школске праксе. Врање: Педагошки факултет у Врању.

   

   2. Popović. D. Anđelković A. (2017). Školski pedagozi o područjima rada pedagoga- praksa, teorija i zakonska regulativa /. U:  Turk, M. Kušić, S. Mrnjaus K., Zloković, J., Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Stančića (str. 292-308). Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci

  3. Анђелковић, А. (2023). Школа: коме звона звоне? Врање: Педагошки факултет у Врању.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Milutinović, J., Lungulov, B., & Anđelković, A. (2022). Disciplinary differences and university teachers’ perspectives: Possibilities of applying the Teaching Perspectives Inventory. The Center for Educational Policy Studies Journal, Published on-line as Recently Accepted Paper: December 2022,  (online edition).

  2. Anđelković, A. Milutinović, J, & Lungulov, B. (2022) Teachers’ beliefs about teaching and encouraging reflexivity in teaching practices. Journal of Educational Sciences, XXIII, 2(46),3-13

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Анђелковић, А. (2009). Узроци и облици испољавања конфликтних ситуација између наставника и ученика, Настава и васпитање, бр. 3, 443-457.

  1.  Анђелковић, А. (2009). Извори конфликтних ситуација између наставника и ученика, Иновације у настави, бр. 2, 53-63.
  2. Aнђелковић, А. (2010). Потреба за професионализмом у наставничкој професији, Годишњак Учитељског факултета у Врању, бр.1, 133-143.
  3. Анђелковић, А. (2010). Проучавање наставничких схватања у функцији њиховог професионалног развоја, Педагошка стварност, бр 7-8, 592-604.
  4.  Анђелковић А. (2011). Решавање конфликата између наставника и ученика као сегмент рада школских педагога, Методичка пракса, Врање: Учитељски факултет у Врању, бр.2, 227-236.
  5. Анђелковић, А. (2012). Модели професионалног развоја наставника, Врање. Годишњак учитељског факултета у Врању. бр. 3, 125-137.
  6. Анђелковић, А., Мирашевић Н. (2012): Ванучионичка настава – могућност вишеструких промена у настави. Методичка пракса, Учитељски факултет у Врању, бр.2, 237-250.
  7. Анђелковић, А. (2012). Повезаност васпитног концепта наставника и професионалног развоја, Педагогија, бр. 3, 328-333.
  8. Anđelković, A., & Spasić, D. (2015). Historical outlines of eugenics and its influences on education. Teme, 39(4), 1483-1493.
  9. Анђелковић, А. (2015). Практична знања - недостајућа карика  у професионалном усавршавању и раду наставника. Годишњак Учитељског факултета у Врању, бр 3, 125-137.
  10. Анђелковић, А. (2016). Сарадња и креативност наставника-алтернативе редукцији конфликата између наставника и ученика. Годишњак Учитељског факултета у Врању, бр 4, 197-209.
  11. Anđelković, A. K., Popović, D. R. (2017). University education of pedagogues meeting demands of school practice. Collection of papers of the faculty of Phlosophy of Priština, (47-3), 303-321  DOI: 10.5937/ZRFFP -14865.
  12. Anđelković, A. (2017). Critical pedagogy – movement for student′s voice, teacher′s autority and equality in education. Facta Universitatis Series: Teaching, Learning, and Teacher Education. Vol. 1, No2, 2017, pp.151–159. UDC 37.013; 37.064.2 DOI: https://doi.org/10.22190/FUTLTE1702151A.
  13. Anđelković, A. (2017). The teachers’ and students’ opinions about forms and dynamics of conflicts occurrence in elementary school. ITRO: A journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences. Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin.

  14. Milutinović, J. Anđelković, A. (2018) Relations Between Teachers Epistemological Beliefs and Teaching Practice in Serbia, The New Educational Review.  Vol. 53, No. 3, 239-250. DOI: 10.15804/tner.2018.53.3.20.

  15. Живковић, П. Анђелковић, А. (2018). Димензије и психолошки корелати резилијентности будућих учитеља. Настава и учење, 3. 417–436
  16. Анђелковић, А. Поповић, Д. (2019) Фактори унапређивања професионалне компетентности школских педагога. Наслеђе, 42, 341-358.
  17. Анђелковић, А. (2019) Ка еманципаторском ангажовању у школама и образовању. Приказ монографије Александра Тадића. На дистанци од манипулације – еманципаторска компонента васпитног рада наставника. Зборник Института за педагошка истраживања. Година 51 • Број 2 • Децембар, 654–659.
  18. Поповић, Д. Анђелковић, А. (2020) Учење уз праксу као потенцијал развијања професионалних компетенција студената.  Иновације у настави. Бр 2.  XXXIII, 56–69 doi:10.5937/inovacije2002056P

  19. Ђурић, И., Поповић, Д., Анђелковић. A. (2020) Социодемографске детерминанте као предиктори  интеркултуралне осетљивости студената TEME г. XLIV, бр. 2,април-јун2020,стр. 403-422 https://doi.org/10.22190/TEME180927033D
  20. Анђелковић, А. (2020). Ефекти деловања контекстуалних чинилаца на квалитет математичких постигнућа ученика. Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици. бр.1.  25- 45 DOI:10.5937/ZRFFP50
  21. Lungulov, B, Milutinović, J., Anđelković, A. (2020). Inventar perspektiva o nastavi (TPI): validacija i mogućnosti primene skale u Srbiji. Andragoške studije, broj II, 145–168. doi:10.5937/AndStud2002145L.
  22. Анђелковић, А., Анђелковић, Д. (2022) Физичка писменост у школи и приступи унапређивању физичког и здравственог васпитања. Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига XIII, 1, 69-82.
  23. Anđelković, A., & Čubić, S. (2022).  Montessori method – timeless postulate of education Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education Vol. 6, No 2, pp. 239-251.  https://doi.org/10.22190/FUTLTE220930018A
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Поповић, Д., Анђелковић, А. (2012). Creation of Nurturing Environment for the Developement of Giftedness, Innovative potential of educational space of subjects in the condition of education modernization, IV International Scienticific Conference, Southern Federal University Education and Applied Psichology Faculty, Rostov Institute of Further Training and Retraining of Educators. Russia: Rostov -on- Don.
  2. Anđelković, A., Popović, D. (2016). Critical approach to pedagogues’ education – experiences from Serbia. In K. Aškerec (Ed.), Quality of University Teaching and Learning, (pp.43-51). Brdo pri Kranju, Slovenia: Centar of the republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Trainning Programmes CMEPIUS and Ministry of the Republic of Slovenia for Education, Science and Sport.
  3. Anđelković, A. Popović, D., Spasić, A. (2018). Determinantes of Intercultural Sensitivity of Students. International Scientific Conference: Internationalisation Enhancing Quality of Learning and Teaching. Brdo pri Kranju, Slovenia: Centar of the republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Trainning Programmes CMEPIUS and Ministry of the Republic of Slovenia for Education, Science and Sport, wich was held 2.March, Book of apstract.
  4. Поповић, Д., Анђелковић, А. (2017). Положај и задовољство професијом у школском контексту. Зборник сажетака са међународног научног скупа у организацији  Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Наука без граница, одржан 22-23. септембар (222-223)
  5. Анђелковић, А. (2017). Подстицаји и перспективе професионалног развоја наставника у школи. Зборник сажетака са међународног научног скупа Наука и стварност у организацији Филозофског факултета на Палама Универзитета у Источном Сарајеву, одржан 20.5.
  6. Anđelković, A. Popović, D. (2018): Formal Intercultural Education: Challenges and Perspectives. 4th International Conference  Education Across Borders“, Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, 19-20. October. Faculty of Education in Florina, Greece
  7. Anđelković, A. Stojanović-Stošić, M., Stanković D. (2019). Developing entrepreneurial competencies in students and teachers by stimulating creativity. International Conference: Professional Competencies for Teaching in the 21st Century, May 23-25 2019. Faculty of Education in Jagodina.
  8. Anđelković, A. (2019): Konflikti između nastavnika i učenika-prepreka ili mogućnost razvijanja odnosa? Filozofski simpozijum: Kultura konflikata i njeno prevladavnje IV, održan 14, 17. 3. 2019. godine. Filozofski fakultet u Sarajevu.
  9. Анђелковић, А.,  Тадић, А. (2021). Проблеми школовања у руралним подручјима Србије за време пандемије КОВИД 19. У: С.  Лакић (ур). Бањалучки новембарски сусрети 2020 (389-405) Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет. DOI: 10.7251/FLZB2101389A
  10. Анђелковић, А. Милутиновић, Ј. Лунгулов, Б. (2021). Унапређивање рефлексивне наставне праксе: примена инвентара о перспективама у настави. Међународни научни скуп Иновативни дидактички системи у васпитно-образовном раду. Учитељски факултет у Београду(38-39).
  11. Anđelković, A. Antonijević, R. (2022).  Zelena pedagogija i Ekopedagogija kao impulsi obrazovanju za održivi razvoj,  U: S.Lakić (Ur.) Banjalučki novembarski susreti 2021 (325-341) Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet. DOI: 10.7251/FLZB2103325A
  12. Anđelković, A. (2022) Management and leadership in school pedagogy and building an effective chool climate. In: N. Malinović-Jovanović. International Scientific Conference Management in education - contemporary approaches and perspectives. (43-44). Pedagogical Faculty in Vranje, University of Niš

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

  1. Aнђелковић, А. (2009). Неприхватљиви облици понашања у школи и настава у природи као могућност њихове превенције. Научни скуп са међународним учешћем: Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи. (Ур.) Сунчица Денић-Михаиловић, Врање: Учитељски факултет у Врању, 134-147.
  2. Aнђелковић, А. (2010). Професионални развој наставника у националним и глобализацијским околностима. Научни скуп са међународним учешћем: Могућност националног васпитања у време глобализације. (Ур.) Сунчица Денић-Михаиловић. Врање: Учитељски факултет у Врању, 302-313.
  3. Анђелковић, А. (2011). Професионални развој наставника у функцији хуманизације односа у школи. Васпитање за хумане односе проблеми и перспективе”,    Научни скуп са међународним учешћем, Ниш: Филозофски факултет, 223-235.
  4.  Анђелковић, А. (2012). Усклађеност иницијалног образовања и актуелности праксе као модел хуманизације положаја школских педагога, Наука и савремени универзитет 2, Научни скуп са међународним учешћем, Ниш: Филозофски  факултет.
  5.  Анђелковић А. (2013). Од професионалног развоја наставника ка квалитету учења и поучавања, Међународни научни скуп: Ужице, Учитељски факултет, Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса.
  6. Анђелковић, А., Поповић, Д., (2014). Иницијално образовање наставника као извор различитих ставова наставника према професионалном усавршавању.  Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима (528-541) У С. Денић-Михаиловић (ур.), Врање: Учитељски факултет, Универзитет у Нишу, одржан 6. 12. 2013.
  7. Анђелковић, А. (2016). Образовање даровитих: право на  посебност и развој.  Зборник радова са 11.симпозијума Васпитач у 21. веку (стр. 201-208). М. Јоковић (ур.). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, одржан марта, 2015, Сокобања.
  8. Анђелковић, А., Ђурић. И. (2019). Програми професионалног усавршавања који подстичу интеркултуралну осетљивост наставника. Међународни тематски зборник Наука без граница II: 3. Приступи у образовању. Косовска митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.(35-53)
  9. Ђурић. И. Анђелковић, А., (2020). Интеркултурално образовање - од појмовних одредница до могућности реализације у образовним институцијама. Међународни тематски зборник Наука без граница III: 3. Приступи у образовању. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (23-39).
  10. Anđelković, А. Tasić, M. (2022). Digitalni refleksivni alati u univerzitetskoj nastavi i učenju. U: B. Dumnić (Ur.),  XXVIII Skup Trendovi razvoja: “Univerzitetsko obrazovanje za privredu”, (216-219). Univerzitet u Novom Sadu , Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad. 
Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 10 april 2023 21:07