Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.01.2014.

Aleksandar Stojadinović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15. 9. 1984.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Učiteljski fakultet u Vranju/Pedagoški fakultet u Jagodini
 • Odsek / Grupa / Smer: Profesor razredne nastave/ Master studije Metodika nastave muzičke kulture
 • Godina diplomiranja: 2007, 2009. master, 2018. doktorat
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Спасић-Стошић, А., Стојадиновић, А. (2010). Улога учитеља у раду са ритмичким инструментима у настави Музичке културе, стручни рад, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 4.2010, Vol 13, УДК: 37.036, стр. 625-632., UDK – 37 YU ISSN 0354/9801, Београд.
  2. Стојадиновић, А. (2011). Домети истраживања развоја осећаја за ритам као основне компоненте музикалности у релевантној литератури, прегледни рад, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 3/2011, Vol 13, УДК 37.036, стр. 411-420., YU ISSN 0354/9801 UDK – 37, Београд.
  3. Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2011). Хорско певање као ваннаставна активност у основној школи, стручни рад, УДК 371.3:78.087.684,  Годишњак Учитељског факултета, Књига II, стр. 497-504., ISSN 1820-3396, УФ Врање.
  4. Стојадиновић, А. (2012). Говорне бројалице у раду на развијању ритмичке компоненте музикалности, стручни рад, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 1/2012, Vol 13, УДК 37.036, стр. 91-96., YU ISSN 0354/9801 UDK – 37, Београд.
  5. Стојадиновић, А. (2012). Испољавање, развој и рад на развијању осећаја за ритам, стручни рад, УДК 371.3::37.036:78, Годишњак Учитељског факултета, Књига III, стр. 459-465., ISSN 1820-3396, УФ Врање.
  6. Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2012). Мокрањац – Музичко стваралаштво и педагошки рад, стручни рад, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 4/2012, Vol 13, УДК 37.036, стр. 659-664., YU ISSN 0354/9801 UDK – 37, Београд.
  7. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2013). Потреба за индивидуализацијом почетне музичке наставе у основној школи, прегледни научни рад, УДК 371.311:781.028.31, Годишњак Учитељског факултета, стр. 363-371., ISSN 1820-3396, COBISS.SR – ID 174488844. УФ Врање.
  8. Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2013). Ритам и говор – елементи музике и језика, прегледни научни рад, УДК 781,62:81’276.3-053.3, Годишњак Учитељског факултета, стр. 357-362., ISSN 1820-3396, COBISS.SR – ID 174488844, УФ Врање.
  9. Стојадиновић, А. (2014). Место народне песме и игре у предмету Музичка култура у разредној настави, стручни рад, УДК 37.036:78-053.5, Годишњак Учитељског факултета, стр. 467-476., ISSN 1820-3396, COBISS.SR – ID 174488844, УФ Врање.
  10. Стојановић, М., Стојадиновић, А. (2016). Инструментална композиција као подстицај за ликовни израз, стручни рад, УДК 371.3::78::73/76, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VII, стр. 375-380., ISSN 1820-3396, ISSN 2466-3905, COBISS.SR–ID = 221686284
  11. Вучковски Миневска, Ј., Стојадиновић, А. (1/2017). Народно музичко стваралаштво у ваннаставним активностима, прегледни научни рад, УДК 784:378.18::371.3, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, стр. 343-348., ISSN 1820-3396, ISSN 2466-3905, COBISS.SR–ID = 221686284
  12. Stojadinović, А. (2017). The significante of children’s folk dances accompanied by singing in the process of music tradition conservation and fosterind, Review article, UDC 371.3::784.089.67, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, Vol. 1, No1, pp. 59-64., ISSN 2560 – 4600 (Print) ISSN 2560 – 4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956
  13. Stojadinović, А., Spasić-Stošić, А. (2017). Individual learning in music teaching and in teaching of science and socal studies, DOI: 10.20544/teacher.14.07, Teacher – International journal of education, University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Education Bitola, Vol. 14, year XV, No2, pp. 48-53., ISSN 1857 – 8888 (Online)
  14. Стојадиновић, А. (2019). Children’s folk dances accompanied by singing in physical education lessons, стручни рад, УДК 793.31-053.4:796.011/.015, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига X, 1/2019. стр. 21-31, ISSN 1820-3396, ISSN 2466-3905, COBISS.SR–ID = 221686284 

  15. Zdravković, V., Stojadinović, A. & Vučkovski Minevska M. (2020). METHODOLOGICAL POSSIBILITIES OF USING MUSIC LEARNING TOPICS IN THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED TEACHING, Review article, UDC 371.311::78; 371.3::78]:373.32; 371.214.5:37.026, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, Vol. 4, No1, 2020, pp. 67-74, ISSN 2560 – 4600 (Print) ISSN 2560 – 4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956
  16. Tasić Mitić, I, Stojadinović, A., Malićević, A. (2020): A Modern Aproach to Teaching Fables in the Younger Grades of Primary School. International Journal of Education Teacher, ‘’St. Kliment Ohridski’’ University, Faculty of Education, Bitola, 2020, str. 83-88. ISSN: 1857-8888 DOI: 10.20544/teacher.20.12

  17. Stojadinović, A., Zdravković, D., & Zdravković, V. (2020). PHYSICAL EDUCATION AND MUSIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE POSSIBILITY OF USING THE INTEGRATED LEARNING APPROACH AS A REFLECTION OF MODERN SOCIETY. Research article, UDC 796.371.212 (532) FACTA UNIVERSITATIS Series: Physical Education and Sport, Vol. 18, No 3, 2020, pp. 621 – 634., ISSN   1451-740X (Print) ISSN   2406-0496 (Online) https://doi.org/10.22190/FUPES200609060S (M24)

  18. Malićević, А., Tasić Mitić, I., Stojadinović, A. (2020). THE STUDENT AS AN ACTIVE RECIPIENT OF LITERARY ART. Review article, UDC 373.3.046.12:821.09, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, Vol. 4, No2, 2020, pp. 139-146, ISSN 2560 – 4600 (Print) ISSN 2560 – 4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956, https://doi.org/10.22190/FUTLTE2002139M (M54)

  19. Taсић Митић, И., Стојадиновић, А.  (2021). Проблеми рецепције бајке у разредној настави, оригинални научни рад,  УДК 371.3::82-343:398, DOI 10.46793/Uzdanica18.1.339T,  УЗДАНИЦА 2021, XVIII/1; стр. 339–349. (М51)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Стојадиновић, А. (2012). Од народне бројалице до музичког ритма, Међународни научни скуп „Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање традиција и савременост“, Посебна издања, Научни скупови, књ. 14, Том II, стр. 573-578., УДК 784.67, 737.2.022, ISBN 978-86-7604-087-2, COBISS.SR-ID 195529996, Факултет Педагошких наука у Јагодини.

  2. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2012). Породица и школа у функцији развоја дечје музикалности, стручни рад, УДК 3(045), ББК 60Я43, Ф 56, Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. – Частина ІI. стр. 152-161., Луганськ: вид-во СНУ.
  3. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2014). Традиција као основа музичког описмењавања у разредној настави, „Традиција као инспирација, Владо С. Милошевић – етномузиколог, композитор и педагог“, стр. 576-587., ISBN 978-99938-27-13-9, COBISS.RS-ID 4181528, АУ у Бањој Луци.
  4. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2016). Интегративни приступ дечјој народној песми и игри у настави музичке културе и физичког васпитања, „Традиција као инспирација, Владо С. Милошевић – етномузиколог, композитор и педагог“, стр. 615-621., ISBN 978-99938-27-21-4, COBISS.RS-ID 5819928, АУ у Бањој Луци.
  5. Bačlija Sušić, B., Jeremić, B. & Stojadinović, A. (2020). Improving the quality of higher education with the interdisciplinary approach to preschool music education (plenary session). In Emina Kopas-Vukašinović and Aleksandar Stojadinović: The strategic directions of the development and Improvement of higher education quality: Challenges and dilemmas. (Ed.). Proceedings of the International Conference Vranje – Jagodina, November 6, 2020. University of Niš, Faculty of Education, Vranje, Serbia University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina, Serbia, pp.52-63. ISBN 978-86-6301-039-0 UDK 371.3::78 37.02. 
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2010). Музичка традиција и национално васпитање у глобализацијском контексту, „Могућност националног васпитања у време глобализације“, стр. 252-264., ISBN 978-86-82695-71-4, COBISS.SR-ID 176593932, Учитељски факултет у Врању.
  2. Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2011). Народни музички инструменти у настави Музичке културе, „Учитељ у балканским културама“, стр. 553-560., ISBN 978-86-82695-80-0, COBISS.SR-ID 186201100, Учитељски факултет у Врању.
  3. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2011). Музичком игром до хуманих односа у савременом друштву, UDK 37.333:37.017.92, „Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе“, стр. 514-523., ISBN 978-86-7379-233-0, COBISS.SR-ID 188518412, Филозофски факултет у Нишу.
  4. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2012). Стих и ритам у функцији музичког васпитања, стручни рад, „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“, стр. 321-332., ISBN 978-86-82695-92-9, COBISS.SR-ID 193002508, Учитељски факултет у Врању.
  5. Стојадиновић, А. (2012). Дете и музички инструмент у очувању народне традиције, UDK 37.018.122, Зборник радова са Седмог симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“ бр 11, стр. 520-526., ISBN 978-86-88561-01-3, COBISS.SR-ID 189155596, Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, „Свен“ – Ниш.
  6. Стојадиновић, А., Здравковић, В. (2013). Интегративна компонента дечје песме у настави музичке културе и српског језика, „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста“, стр. 433-444., ISBN 978-86-6301-005-5, COBISS.SR-ID 199702540, Учитељски факултет у Врању.
  7. Здравковић, В., Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2014). Интегративно посматрање предмета који припадају области Музичка култура у процесу образовања будућих учитеља и васпитача, „Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима“, стр. 348-355., ISBN 978-86-6301-011-6, COBISS.SR-ID 207648268, Учитељски факултет у Врању.
  8. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2014). Ритмичко-мелодијске слике као дидактичко средство у разредној настави, „Могућности модификовања методике васпитно-образовног рада и методике разредне наставе“, стр. 122-133., ISBN 978-86-6301-018-5, COBISS.SR-ID 212581132, Учитељски факултет у Врању.
  9. Стојадиновић, А., Здравковић, В. и Вучковски Миневска, Ј. (2020) Моцартова „Чаробна фрула“ из визуре Владете Јеротића, „Владета Јеротић – књижевник, научник и религиозни мислилац“, Тематски зборник, стр. 294-297, Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, ISBN 978-86-6301-038-3, COBISS.SR-ID 17828105
Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 20 septembar 2021 23:16